20.10.2020
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Pagarinātā dienas grupa skolā

Skatīts: 4872

 

Skola nodrošina iespēju izglītojamajiem saņemt pedagoģisku palīdzību un organizēti pavadīt brīvo laiku un atpūtu ārpus obligātajām mācību stundām.

Pagarināto dienas grupu organizēšana:

1. Pagarinātās dienas grupa tiek organizēta katra mācību gada/ semestra sākumā, pamatojoties uz vecāku/aizbildņu izteiktu vēlēšanos, kuras apstiprinājums ir rakstisks vienota satura un formas iesniegums.

2. Vecāki/aizbildņi iesniegumus iesniedz skolas lietvedei, kura tos reģistrē žurnālā.

3. Klasē pagarinātās dienas grupa tiek atvērta, ja izglītojamo skaits, kuri apmeklēs pagarināto dienas grupu nav mazāks par 20.

4. Ja vecāku iesniegumu ir mazāk kā 20 no vienas klases, pagarinātās dienas grupu var organizēt, apvienojot izglītojamos no paralēlklasēm.

5. Ja iesniegumu skaits klašu paralēlē ir mazāks par 20, pagarināto dienas grupu organizē, apvienojot dažādu klašu skolēnus.

Pagarinātās dienas grupas darba laiks un režīms:

1. Pagarinātās dienas grupas sākumā 1. – 3. klasēs skolotājam ir jāorganizē izglītojamo atpūta svaigā gaisā (ja laika apstākļi to atļauj) vai klases telpās ne vairāk kā 40 minūtes. Skolotājs var organizēt mācību pastaigu labos laika apstākļos visas PDG dienas garumā ar noteiktu mācību un audzināšanas mērķi.

2. Pagarinātās dienas grupas darba laikā ietilpst izglītojamo nodarbības laiks baseinā (no 45 līdz 90 minūtēm). Pagarinātās dienas grupas skolotājs šajā laikā nodarbojas ar izglītojamajiem, kuri neapmeklē baseinu, vai sagaida izglītojamos pēc baseina*.

3. Pēc Jūrmalas peldēšanas skolas iesniegtā baseina apmeklējuma grafika skolotājs plāno laiku ceļam uz baseinu, izglītojamo sagatavošanos (noģērbšanos, mazgāšanos) peldēšanas nodarbībām: 30 – 35 minūtes*.

4. Pēc Jūrmalas peldēšanas skolas iesniegtā baseina apmeklējuma grafika skolotājs plāno izglītojamo sagatavošanos laiku (mazgāšanos, žāvēšanos, ģērbšanos) pēc peldēšanas nodarbībām un atceļu no baseina: 30 – 40 minūtes*.

5. Dienas atlikušajā laikā (1. – 3.klasēs) skolotājs plāno mācību darbu un konsultācijas, sarunas, spēles, rotaļas.

6. 4.klasēs skolotājs plāno mācību darbu un konsultācijas, sarunas, spēles, rotaļas.

7. Skolotājs ar skolēniem veic pārrunas par dotajā brīdī aktuālu, skolēnus interesējošu vai viņiem aktuālu tēmu.

 

* Pie atbilstoša finansējuma, ja notiek nodarbības Jūrmalas peldēšanas skolā pagarinātās dienas grupas laikā.