25.01.2022
Jūrmalas Kauguru vidusskola

Informēšana par skolēna sasniegumiem

Skatīts: 4934

 

1. Kā saziņas līdzekļi vecāku informēšanai par skolēna sasniegumiem skolā ir:

 • skolēna dienasgrāmata;
 • e-žurnāls;
 • liecība;
 • sākumskolas posmā – skolēnu darba mapes (portfolio);
 • oficiāls uzaicinājums, paziņojums, vēstule ar skolas atribūtiku un direktores parakstu.

2. Skolēnu ikdienas sasniegumi tiek atspoguļoti dienasgrāmatā.

 • Skolā pastāv vienota dizaina dienasgrāmatas ar skolas simboliku.
 • Sākumskolas posmā priekšmeta skolotājs ieraksta informāciju par skolēna sasniegumiem, nepieciešamajiem uzlabojumiem.
 • Klases audzinātājs ieraksta vai ielīmē informāciju par pasākumiem, sapulcēm un citām aktualitātēm skolēna/klases/skolas darbībā.
 • Vecāki dienasgrāmatā katru nedēļu parakstās, ar to apliecinot, ka interesējas un ir informēti par skolēna sekmēm.
 • Visi vecāki ir informēti par iespēju izmantot e-klases dienasgrāmatu, kurā ir informācija par skolēnu stundu apmeklējumiem, vērtējumiem, u.c. informācija.

3. Sasniegumi semestrī un gadā tiek atspoguļoti liecībā.

4. Sākumskolas posmā skolēni veido savu portfolio.

 • Portfolio tiek uzkrāti pārbaudes un ikdienas darbi, radošie darbi atsevišķi pa mācību priekšmetiem.
 • Ar skolēna portfolio saturu vecāki tiek iepazīstināti vecāku sapulcēs, kā arī mācību procesa laikā, ja vecāki izteikuši šādu vēlēšanos.