25.01.2022
Jūrmalas Kauguru vidusskola

Skolas moto, misija un vīzija

Skatīts: 7256

Skolas moto

"Pats cīnies, palīdz, domā,
Spried un sver,
Pats esi Kungs,
Pats laimei durvis ver".

/J. Rainis/

Skolas misija

Organizēt kvalitatīvu izglītības ieguvi skolā realizējamās izglītības programmās, nodrošinot:

  • vispusīgu attīstību,
  • izglītojamo konkurētspēju tālākās izglītības ieguvei,
  • pamatu mūžizglītībai,
  • gatavību pilnvērtīgai, aktīvai un atbildīgai dzīvei mainīgajā pasaulē.

Skolas vīzija

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola ir mācību iestāde, kas garantē zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas prasību apjomā, kas audzina tikumīgu pilsoni, kurš spēj sekmīgi orientēties dzīves reālijās. Atmosfērā, kur humāni izturas pret bērniem, strādā augstas kvalifikācijas speciālisti, kuri radoši pielieto mācību-audzināšanas procesā mūsdienīgas tehnoloģijas. Izglītības procesam piemīt audzinošs raksturs. Skolas absolventi veiksmīgi integrējas sabiedrības dzīvē, saprot savas neatņemamās tiesības un ciena citu cilvēku tiesības.

Skola realizē izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma;
  • pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma ar trim mācību plāniem - padziļinātu matemātikas apguvi, padziļinātu svešvalodu apguvi un standarta;
  • speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma;
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma.

Ārpusstundu darbs

Ārpusstundu darba svarīgākais uzdevums attīstīt bērna talantus un spējas, radīt apstākļus viņa pašizpausmei.

Skola piedāvā nodarbības sporta pulciņos: galda teniss, ušu cīņa, velo un auto apmācība, futbols, sporta spēles, tūrisms; radošajos pulciņos: teātris "Vuaļa", floristika, hip-hop un sarīkojumu dejas; izglītojošie pulciņi un fakultatīvi: ķīniešu valoda, mācību priekšmetu fakultatīvi. Skolā, līdzās daudziem tradicionāliem pasākumiem, notiek olimpiāde "Intelekts", konkurss "Slavas minūte", Olimpiskā diena, vasaras skolēnu nometne, labdarības akcijas.